při

at, on, (činnosti) when

při příležitosti čeho
on/at the occasion of sth
ɒn/æt ðiː əˈkeɪʒən əv
při tom (během toho)
in the process, during that
ɪn ðə ˈprəʊsεsˌ ˈdjʊərɪŋ ðæt
při nejhorším
at worst
æt wɜːst
při nejlepším
at best
æt bεst
Rád bych při této příležitosti poděkoval...
I'd like to take this opportunity to thank...
aɪd laɪk tə teɪk ðɪs ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ tə θæŋk
Chci při tom být.
I want to be there/see it.
aɪ wɒnt tə biː ðεə/siː ɪt
Budu stát při tobě.
I will stand by you.
aɪ wɪl stænd baɪ juː
Drž se při mně!
Stick with me!
stɪk wɪθ miː!
Ani při nejlepší vůli...
Even with the best will in the world...
ˈiːvn wɪθ ðə bεst wɪl ɪn ðə wɜːld
Chytili ho při činu.
They caught him red-handed/in the act.
ðeɪ kɔːt hɪm rεdhændɪd/ɪn ðiː ækt
Při troše štěstí...
With a little bit of luck...
wɪθ ə ˈlɪtl bɪt əv lʌk
Při vší úctě. (zdvořilý nesouhlas)
With due respect.
wɪθ djuː rɪˈspεkt
Mám to pořád při ruce.
I keep it handy.
aɪ kiːp ɪt ˈhændɪ
Při nástupu na palubu (letadla)...
When boarding (the plane)...
wεn ˈbɔːdɪŋ (ðə pleɪn)
Při pohledu na krev omdlí.
She faints at the sight of blood.
ʃɪ feɪnts æt ðə saɪt əv blʌd
Nečti si při jídle.
Don't read while eating.
dəʊnt riːd waɪl ˈiːtɪŋ
Zranil se při tenise.
He hurt himself (when) playing tennis.
hɪ hɜːt hɪmˈsεlf (wεn) pleɪŋ ˈtεnɪs
Zranil se při práci.
He was injured at work., He was injured when working.
hɪ wɒz ˈɪndʒəd æt wɜːkˌ hɪ wɒz ˈɪndʒəd wεn ˈwɜːkɪŋ
Přišel o život při nehodě.
He lost his life in an accident.
hɪ lɒst hɪz laɪf ɪn ən ˈæksɪdənt
Je trošku při těle.
She is a bit chubby/roly-poly.
ʃɪ ɪz ə bɪt ˈtʃʌbɪ/ˈrəʊlɪˈpəʊlɪ