daň

(ekon.) tax, (clo ap.) duty, (finanční odvod) levy

Nezaplatil daň z příjmu.
He failed to pay the income tax.
hɪ feɪld tə peɪ ðiː ˈɪnkʌm tæks
Musím z toho zaplatit daň?
Do I have to pay tax on that?
dʊ aɪ hæv tə peɪ tæks ɒn ðæt?
Uvalili daň na...
They imposed a tax on...
ðeɪ ɪmˈpəʊzd ə tæks ɒn
Cena je včetně daně z přidané hodnoty.
The price is inclusive of VAT.
ðə praɪs ɪz ɪnˈkluːsɪv əv væt
To je daň, kterou musíme zaplatit.
It is a penalty/forfeit we must pay.
ɪt ɪz ə ˈpεnltɪ/ˈfɔːfɪt wiː mʌst peɪ
Byl odsouzen za daňové úniky.
He was sentenced for tax evasion.
hɪ wɒz ˈsεntənst fə tæks ɪˈveɪʒən
podat daňové přiznání
file a tax return
faɪl ə tæks rɪˈtɜːn