aby

(in order) to, so as, so that

Abych řekl pravdu...
To tell the truth...
tə tεl ðə truːθ
Chcete, abych mu zavolal?
Do you want me to call him?
dʊ juː wɒnt miː tə kɔːl hɪm?
Potřebuji, abys přišel.
I need you to come.
aɪ niːd juː tə kʌm
Zopakoval jsem to, aby to pochopila.
I repeated it for her to understand.
aɪ rɪˈpiːtɪd ɪt fə hə tə ˌʌndəˈstænd
A aby to bylo ještě složitější...
And to make it even more complicated...
ænd tə meɪk ɪt ˈiːvn mɔː ˈkɒmplɪˌkeɪtɪd
Dohlédni, aby...
See (to it) that...
siː (tə ɪt) ðæt
Takže aby bylo jasno...
Let me get this straight...
lεt miː gεt ðɪs streɪt
Tak abys věděl...
Just for your information...
dʒʌst fə jɔː ˌɪnfəˈmeɪʃən
Radím ti, abys to nedělal.
I advise you not to do it.
aɪ ədˈvaɪz juː nɒt tə dʊ ɪt
Utekl ze země, aby ho nezajali.
He fled the country to avoid capture., He fled the country not to be captured.
hɪ flεd ðə ˈkʌntrɪ tə əˈvɔɪd ˈkæptʃəˌ hɪ flεd ðə ˈkʌntrɪ nɒt tə biː ˈkæptʃəd
Mám strach, aby to neztratil.
I'm afraid he might lose it.
aɪm əˈfreɪd hɪ maɪt luːz ɪt
Řekl jsem to, aby nebyla smutná.
I said it so that she wouldn't be sad.
aɪ sεd ɪt səʊ ðæt ʃɪ ˈwʊdnt biː sæd
A abychom nezapomněli...
And, lest we forget...
ændˌ lεst wiː fəˈgεt
aby ne... (se slovesem)
in order not to..., lest..., so that ... not...
ɪn ˈɔːdə nɒt təˌ lεstˌ səʊ ðæt ... nɒt
Už aby byl pátek!
Roll on Friday!
rəʊl ɒn ˈfraɪdeɪ!
Už aby tu byli.
I can't wait for them to come.
aɪ kɑːnt weɪt fə ðəm tə kʌm
Jenom aby!
Let's hope!, Hopefully!
lεts həʊp!ˌ ˈhəʊpfəlɪ!
Ne abys to všem říkal!
Don't (you) go telling everyone!
dəʊnt (juː) gəʊ ˈtεlɪŋ ˈεvrɪˌwʌn!