mínění

opinion, (náhled) view, (názory) mind

Podle mého mínění...
In my opinion..., To my mind...
ɪn maɪ əˈpɪnjənˌ tə maɪ maɪnd
Jsem toho mínění, že...
I take/hold the view that...
aɪ teɪk/həʊld ðə vjuː ðæt
Jeho mínění o ní se změnilo.
His opinion of her has changed.
hɪz əˈpɪnjən əv hə hæz tʃeɪndʒd
Jsme stejného/téhož mínění.
We are of the same opinion.
wiː ɑː əv ðə seɪm əˈpɪnjən
Má o sobě příliš vysoké mínění.
He thinks too highly of himself.
hɪ θɪŋks tuː ˈhaɪlɪ əv hɪmˈsεlf
Nemáme o ní valné mínění.
We have a low opinion of her.
wiː hæv ə ləʊ əˈpɪnjən əv hə
Výsledky průzkumu veřejného mínění ukazují...
The results of the (opinion) polls show...
ðə rɪˈzʌlts əv ðə (əˈpɪnjən) pəʊlz ʃəʊ