I, (v předmětu, za slovesem) me, (sám - při zdůraznění) myself

Já (ne)jsem...
I'm (not)...
aɪm (nɒt)
Já sám to nevím. (zdůraznění)
I don't know myself.
aɪ dəʊnt nəʊ maɪˈsεlf
Já bych řekl...
I would say...
aɪ wʊd seɪ
To jsem já.
It's me.
ɪts miː
Já ne.
Not me.
nɒt miː
Mám hlad. – Já taky.
I'm hungry. – So am I., I'm hungry. – Me too.
aɪm ˈhʌŋgrɪ - səʊ əm aɪˌ aɪm ˈhʌŋgrɪ - miː tuː
Kdo to udělal? – Já.
Who did/has done this? – Me.
huː dɪd/hæz dʌn ðɪs? - miː
Byla stejně stará jako já.
She was the same age as myself/me.
ʃɪ wɒz ðə seɪm eɪdʒ əz maɪˈsεlf/miː
Co já vím?
Ask me another., Don't ask me., Search me.
ɑːsk miː əˈnʌðəˌ dəʊnt ɑːsk miːˌ sɜːtʃ miː
Dej mi to.
Give it to me.
gɪv ɪt tə miː
Co ode chce?
What does he want from me?
wɒt dʌz hɪ wɒnt frɒm miː?
Pojďme ke mně. (domů)
Let's go to my place.
lεts gəʊ tə maɪ pleɪs
Pojď se mnou.
Come with me.
kʌm wɪθ miː
Co se mě týče...
As for me..., For my part..., As far as I am concerned...
əz fə miːˌ fə maɪ pɑːtˌ əz fɑː əz aɪ əm kənˈsɜːnd
Pro mě za mě.
For all I care., I don't care.
fə ɔːl aɪ kεəˌ aɪ dəʊnt kεə