postrádat

koho/co miss sb/sth, (vlastnost ap.) co lack sth, want for sth

Budeme tě postrádat.
We will miss you.
wiː wɪl mɪs juː
Nikdo ho nepostrádá.
Nobody misses him.
ˈnəʊbədɪ mɪsɪz hɪm
Nepostrádáš tohle? (je to tvé?)
Isn't this yours?
ˈɪznt ðɪs jɔːz?
Televizi vůbec nepostrádám.
I don't miss TV at all.
aɪ dəʊnt mɪs ˌtiːˈviː æt ɔːl
Postrádá dobrý úsudek.
She lacks good judgment.
ʃɪ læks gʊd ˈdʒʌdʒmənt
Postrádá to (jakýkoli) smysl.
It is (absolutely) pointless.
ɪt ɪz (ˌæbsəˈluːtlɪ) ˈpɔɪntlɪs
Můžete mě na chvíli postrádat?
Can I leave you for a moment?
kən aɪ liːv juː fɔː ə ˈməʊmənt?