význam

1(obsahový) meaning, (smysl též) sense, (něco dělat ap.) point

To slovo má více významů.
The word has multiple meanings.
ðə wɜːd hæz ˈmʌltɪpl ˈmiːnɪŋz
Najděte slovo stejného/podobného významu.
Find the word with the same/similar meaning.
faɪnd ðə wɜːd wɪθ ðə seɪm/ˈsɪmɪlə ˈmiːnɪŋ
v přeneseném významu
in a figurative sense
ɪn ə ˈfɪgərətɪv sεns
To nemá význam.
It's pointless.
ɪts ˈpɔɪntlɪs
Jaký to má/Co to má za význam?
What's the point of it?
wɒts ðə pɔɪnt əv ɪt?
Nemá význam tam chodit.
There's no point in going there.
ðεəz nəʊ pɔɪnt ɪn ˈgəʊɪŋ ðεə

2(důležitost) significance, importance

Nepřikládám tomu velký význam.
I attach no importance to it., I don't see it as important.
aɪ əˈtætʃ nəʊ ɪmˈpɔːtns tə ɪtˌ aɪ dəʊnt siː ɪt əz ɪmˈpɔːtnt
Asi to má pro ně velký význam.
It seems to be of great importance to them.
ɪt siːms tə biː əv greɪt ɪmˈpɔːtns tə ðəm
Má to pro nás klíčový význam.
It is of crucial importance to us.
ɪt ɪz əv ˈkruːʃəl ɪmˈpɔːtns tə əs