některý

some, (jeden) one, (v otázce, kterýkoli) any

jen někteří z nich
only some of them
ˈəʊnlɪ sʌm əv ðəm
Ví to některý z vás?
Does any of you know (that)?
dʌz ˈεnɪ əv juː nəʊ (ðæt)?
Někteří lidé si myslí...
Some people think...
sʌm ˈpiːpl θɪŋk
V některých ohledech má určitě pravdu.
In some ways, he is certainly right.
ɪn sʌm ˈweɪzˌ hɪ ɪz ˈsɜːtnlɪ raɪt
Některý den se stavím.
I'll come over some day.
aɪl kʌm ˈəʊvə sʌm deɪ