dospět

1(dítě ap.) mature, (vyrůst) grow up, (do plnoletosti) come of age

Kdy konečně dospěješ?
When will you grow up?
wεn wɪl juː grəʊ ʌp?
Už je dospělá.
She is adult/grown up now.
ʃɪ ɪz ˈædʌlt/grəʊn ʌp naʊ
Dospěl v muže.
He grew to manhood/into a man.
hɪ gruː tə ˈmænhʊd/ˈɪntə ə mæn

2(dojít) k čemu come, get to sth, reach sth

Dospěl jsem k závěru, že...
I came to/I reached the conclusion that...
aɪ keɪm tə/aɪ riːtʃt ðə kənˈkluːʒən ðæt
Dospěli jsme k dohodě.
We reached an agreement.
wiː riːtʃt ən əˈgriːmənt
Dospělo to tak daleko, že...
Things went/got so far that...
θɪŋz wεnt/gɒt səʊ fɑː ðæt