pochyba

doubt, misgiving

Bez pochyby.
Without any doubt.
wɪˈðaʊt ˈεnɪ daʊt
O tom není pochyb.
(There is) no doubt about that.
(ðεə ɪz) nəʊ daʊt əˈbaʊt ðæt
Máme vážné pochyby o...
We have serious doubts about...
wiː hæv ˈsɪərɪəs daʊts əˈbaʊt
Mám jisté pochyby o...
I have some misgivings about...
aɪ hæv sʌm mɪsˈgɪvɪŋz əˈbaʊt
vyvolat/vyjádřit/rozptýlit pochyby
raise/express/dispel doubts
reɪz/ɪkˈsprεs/dɪˈspεl daʊts