probrat

1(projednat) discuss, talk over/through sth with sb, (projít) go through/over

Musíme to důkladně probrat.
We must talk it through.
wiː mʌst tɔːk ɪt θruː
Můžeme to probrat po telefonu.
We can discuss it over the phone.
wiː kən dɪˈskʌs ɪt ˈəʊvə ðə fəʊn
Probereme si poslední odstavec.
We'll go through the last paragraph.
wiːl gəʊ θruː ðə lɑːst ˈpærəˌgrɑːf

2(protřídit) sort out, (prohledat) sift through, (omezit výběr) winnow out sth

Probrali jsme seznam kandidátů.
We winnowed out the list of candidates.
wiː ˈwɪnəʊd aʊt ðə lɪst əv ˈkændɪˌdeɪts
Musí probrat několik tisíc přihlášek.
He must sift through several thousand applications.
hɪ mʌst sɪft θruː ˈsεvrəl ˈθaʊzənd ˌæplɪˈkeɪʃənz
Probrala si staré oblečení.
She picked over her old clothes.
ʃɪ pɪkt ˈəʊvə hə əʊld kləʊðz
Prober si ty papíry na stole.
Look through the papers on the desk.
lʊk θruː ðə ˈpeɪpəz ɒn ðə dεsk

3(probudit) wake up, (kniž.) awake

probrat se (z bezvědomí)
come to, come round
kʌm təˌ kʌm raʊnd
probrat se (ze spánku)
wake up
weɪk ʌp
Prober se! (probuď se)
Wake up!
weɪk ʌp!
Prober se! (vzpamatuj se)
Get a grip!, (AmE) Get real!
gεt ə grɪp!ˌ gεt ˈrɪəl!
Studená sprcha tě probere.
A cold shower will wake you up.
ə kəʊld ˈʃaʊə wɪl weɪk juː ʌp
Ještě jsem se neprobral.
I still haven't woken up.
aɪ stɪl ˈhævnt ˈwəʊkən ʌp
Už se probral (z bezvědomí).
He has come (a)round/to.
hɪ hæz kʌm (ə)raʊnd/tə