přestat

s čím stop, (nechat) quit (doing) sth, (form.) cease to do sth

Přestaň (s tím)!
Stop it!, Cut it out!, Knock it off!, Lay off!
stɒp ɪt!ˌ kʌt ɪt aʊt!ˌ nɒk ɪt ɒf!ˌ leɪ ɒf!
Přestal jsem kouřit naráz.
I quit smoking cold turkey.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ kəʊld ˈtɜːkɪ
Přestaň mluvit sprostě.
Stop talking dirty!
stɒp tɔːkɪŋ ˈdɜːtɪ!
Kde jsem to přestal? (v řeči)
Where was I?, What was I saying?
wεə wɒz aɪ?ˌ wɒt wɒz aɪ ˈseɪɪŋ?
Přestaň si stěžovat/dělat legraci.
Stop complaining/joking.
stɒp kəmˈpleɪnɪŋ/dʒəʊkɪŋ
Přestalo pršet.
The rain has stopped., It ceased to rain.
ðə reɪn hæz stɒptˌ ɪt siːst tə reɪn
Přestává pršet.
The rain is letting up.
ðə reɪn ɪz ˈlεtɪŋ ʌp
Přestává mě to bavit.
I'm getting tired of it., I am growing weary of it.
aɪm gεtɪŋ ˈtaɪəd əv ɪtˌ aɪ əm grəʊɪŋ ˈwɪərɪ əv ɪt
Tady přestává legrace.
This is getting beyond a joke.
ðɪs ɪz gεtɪŋ bɪˈjɒnd ə dʒəʊk
To už přestává všechno!
This is too much!, That's the limit!
ðɪs ɪz tuː mʌtʃ!ˌ ðæts ðə ˈlɪmɪt!
Přestávám se v tom orientovat.
I'm getting (a little) lost.
aɪm gεtɪŋ (ə ˈlɪtl) lɒst
Nepřestávám doufat.
I keep hoping.
aɪ kiːp həʊpɪŋ
Přestaň chodit kolem horké kaše.
Stop beating about the bush.
stɒp ˈbiːtɪŋ əˈbaʊt ðə bʊʃ