způsobit

komu co cause sb sth, (přivodit) bring about sth, (škody ap. též) do

Kdo to způsobil?
Who caused it?
huː kɔːzd ɪt?
Bylo to způsobeno...
It was caused by...
ɪt wɒz kɔːzd baɪ
Bouře způsobila velké škody.
The storm did a lot of damage.
ðə stɔːm dɪd ə lɒt əv ˈdæmɪdʒ
To způsobilo pokles...
That resulted in the decrease...
ðæt rɪˈzʌltɪd ɪn ðə ˈdiːkriːs
Způsobil mu těžké zranění.
He inflicted a serious injury on him.
hɪ ɪnˈflɪktɪd ə ˈsɪərɪəs ˈɪndʒərɪ ɒn hɪm