patřit

komu, kam belong to sb, swh, (místně též) go swh, (řadit se) ke komu/čemu rank

Komu to patří?
Who does it belong to?, Whose is it?
huː dʌz ɪt bɪˈlɒŋ tuː?ˌ huːz ɪz ɪt?
Patří mu to tady.
He owns this place.
hɪ əʊnz ðɪs pleɪs
Dům patřící jeho rodině...
A house belonging to his family...
ə haʊs bɪˈlɒŋɪŋ tə hɪz ˈfæmɪlɪ
Oni patří k sobě.
They belong together.
ðeɪ bɪˈlɒŋ təˈgεðə
Kam patří ta židle?
Where does the chair go to?
wεə dʌz ðə tʃεə gəʊ tuː?
To sem nepatří. (téma ap.)
That's beside the point.
ðæts bɪˈsaɪd ðə pɔɪnt
Patří mezi nejlepší.
He ranks among the best.
hɪ ræŋks əˈmʌŋ ðə bεst
Pizza patří mezi má oblíbená jídla.
Pizza is one of my favourite meals.
ˈpiːtsə ɪz wʌn əv maɪ ˈfeɪvrɪt miːlz
Mezi jeho koníčky patří snowboarding.
His hobbies include snowboarding.
hɪz ˈhɒbɪz ɪnˈkluːd ˈsnəʊˌbɔːdɪŋ
Ta narážka nepatřila tobě.
That hint wasn't aimed at you.
ðæt hɪnt ˈwɒznt ˈeɪmd æt juː
Patří ti to! (dobře ti tak)
It serves you right!
ɪt sɜːvz juː raɪt!
Patří do starého železa.
He's good for the scrap heap.
hiːz gʊd fə ðə skræp hiːp
jak se patří (řádně)
properly
ˈprɒpəlɪ
jak se patří (řádný)
right and proper
raɪt ænd ˈprɒpə