jak1

1(způsob, míra) how

Jak se máš?
How are you?
haʊ ɑː juː?
Jak se jmenuješ?
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Jak dlouho to bude trvat?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Jak je starý?
How old is he?
haʊ əʊld ɪz hɪ?
Jak to vypadá?
What does it look like?
wɒt dʌz ɪt lʊk laɪk?
Jak to?
How come?
haʊ kʌm?
Jak se to řekne anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
How do you say it in English/German/French/Spanish/Italian/Russian?
haʊ dʊ juː seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ/ɪˈtæljən/ˈrʌʃən?
Jak to myslíš?
What do you mean?
wɒt dʊ juː miːn?
Jak vás to napadlo? (proč si to myslíte)
What gave you that idea?, What made you think so?
wɒt geɪv juː ðæt aɪˈdɪə?ˌ wɒt meɪd juː θɪŋk səʊ?
Nebylo/Není jak to vyzkoušet.
There was/is no way to try it.
ðεə wɒz/ɪz nəʊ weɪ tə traɪ ɪt
Viděl jsem tě, jak kouříš.
I saw you smoking/smoke.
aɪ sɔː juː ˈsməʊkɪŋ/sməʊk
Jak se ti to líbí?
How do you like it?
haʊ dʊ juː laɪk ɪt?
Líbí se ti to? – A jak!
Do you like it? – You bet!
dʊ juː laɪk ɪt? - juː bεt!
Jak co. (přijde na to)
It differs., It depends.
ɪt ˈdɪfəzˌ ɪt dɪˈpεndz

2(přirovnání, omezení, způsob) as, (podobně) like

Jak chceš.
As you like/wish/please.
əz juː laɪk/wɪʃ/pliːz
Dělej, jak myslíš/uznáš za vhodné.
Do as you think fit.
dʊ əz juː θɪŋk fɪt
Lije jak z konve.
It's raining cats and dogs., It is pouring down.
ɪts reɪnɪŋ kæts ænd dɒgzˌ ɪt ɪz pɔːrɪŋ daʊn
Buď jak buď.
Be it as it may., Come what may., No matter what., Whatever happens.
biː ɪt əz ɪt meɪˌ kʌm wɒt meɪˌ nəʊ ˈmætə wɒtˌ wɒtˈεvə ˈhæpnz