přímo

straight, (rovnou) directly, (opravdu) quite

Ze školy jdi přímo domů!
Go straight home from school!
gəʊ streɪt həʊm frɒm skuːl!
Jděte/Jeďte pořád přímo.
Go/Keep straight ahead.
gəʊ/kiːp streɪt əˈhεd
Podíval se mi přímo do očí.
He looked straight into my eyes.
hɪ lʊkt streɪt ˈɪntə maɪ aɪz
To se tě přímo týká.
This immediately concerns you.
ðɪs ɪˈmiːdɪətlɪ kənˈsɜːnz juː
Bylo to přímo neuvěřitelné.
It was quite unbelievable.
ɪt wɒz kwaɪt ˌʌnbɪˈliːvəbl
Je nějaké přímé spojení do/na...?
Is there any direct connection to...?
ɪz ðεə ˈεnɪ dɪˈrεkt kəˈnεkʃən tə?
Vysílali to v přímém přenosu.
It was a live broadcast., It was broadcast live.
ɪt wɒz ə laɪv ˈbrɔːdˌkɑːstˌ ɪt wɒz ˈbrɔːdˌkɑːst laɪv
Chci přímou odpověď.
I want a straight answer.
aɪ wɒnt ə streɪt ˈɑːnsə