všichni, všechny, všechna

everybody, everyone, (veškeré ap.) all

Všechny (vás) zdravím.
Hello everyone.
hεˈləʊ ˈεvrɪˌwʌn
Snažím se ze všech sil.
I'm trying my best.
aɪm ˈtraɪɪŋ maɪ bεst
Umíš psát všemi deseti?
Can you touch-type?
kən juː tʌtʃtaɪp?
Nemá všech pět pohromadě.
He has a screw loose., He's lost his marbles., He isn't quite right in the head., He isn't quite all there.
hɪ hæz ə skruː luːsˌ hiːz lɒst hɪz ˈmɑːblzˌ hɪ ˈɪznt kwaɪt raɪt ɪn ðə hεdˌ hɪ ˈɪznt kwaɪt ɔːl ðεə
Jsme všichni? (skupinka ap.)
Are we complete?
ɑː wiː kəmˈpliːt?
my všichni
all of us
ɔːl əv əs
všichni tři
all three (of them)
ɔːl θriː (əv ðəm)
na všech čtyřech (končetinách)
on all fours
ɒn ɔːl fɔːz
(jen) pro všechny případy
just in case
dʒʌst ɪn keɪs