mimo

1(vně) outside, (pryč z) out of, (za běžnými hranicemi) beyond

Je mimo město.
He is out of town.
hɪ ɪz aʊt əv taʊn
Dítě je mimo nebezpečí.
The child is out of danger.
ðə tʃaɪld ɪz aʊt əv ˈdeɪndʒə
To šlo nějak mimo mě. (nezajímalo ap.)
This passed me by.
ðɪs pɑːst miː baɪ
To je mimo veškerou pochybnost.
That's beyond all doubt.
ðæts bɪˈjɒnd ɔːl daʊt
Střela šla mimo.
The shot went/was wide.
ðə ʃɒt wεnt/wɒz waɪd
Mimo provoz.
Out of order.
aʊt əv ˈɔːdə
Byl úplně mimo. (zmatený ap.)
He was off his head.
hɪ wɒz ɒf hɪz hεd
Jestli si to myslíš, tak jsi úplně mimo.
If you think so then you are all wet.
ɪf juː θɪŋk səʊ ðεn juː ɑː ɔːl wεt

2(vyjma) koho/čeho except (for), but (for) sb/sth, (až na) apart from

Mimo mne tam nikdo nebyl.
There was nobody except for me.
ðεə wɒz ˈnəʊbədɪ ɪkˈsεpt fə miː
Mimo tebe to nikdo neví.
Apart from you nobody knows it.
əˈpɑːt frɒm juː ˈnəʊbədɪ nəʊz ɪt
mimo to
besides that, in addition to that
bɪˈsaɪdz ðætˌ ɪn əˈdɪʃən tə ðæt
mimo jiné
besides other things
bɪˈsaɪdz ˈʌðə θɪŋz