vést

1(směřovat ap.) lead, (cesta ap. též) go, (být ve vedení) (be in the) lead

Kam vede tato cesta?
Where does this road go to?
wεə dʌz ðɪs rəʊd gəʊ tuː?
Vede tato cesta do...?
Is this the road to...?
ɪz ðɪs ðə rəʊd tə?
Tyto dveře vedou do obývacího pokoje.
This door opens into the living room., This door leads into the living room.
ðɪs dɔː ˈəʊpnz ˈɪntə ðə ˈlɪvɪŋ ruːmˌ ðɪs dɔː liːds ˈɪntə ðə ˈlɪvɪŋ ruːm
Vedlo to ke vzniku...
It gave birth to..., It resulted in...
ɪt geɪv bɜːθ təˌ ɪt rɪˈzʌltɪd ɪn
Povede to k nárůstu cen.
It will result in an increase in prices.
ɪt wɪl rɪˈzʌlt ɪn ən ˈɪnkriːs ɪn praɪsɪz
Tohle nikam nevede.
This is getting nowhere., We are getting nowhere like this.
ðɪs ɪz gεtɪŋ ˈnəʊˌwεəˌ wiː ɑː gεtɪŋ ˈnəʊˌwεə laɪk ðɪs
Vedu normální život.
I lead a normal life.
aɪ liːd ə ˈnɔːml laɪf
Vedli rozhovor o...
They held a conversation about...
ðeɪ hεld ə ˌkɒnvəˈseɪʃən əˈbaʊt
Vedou válku proti terorismu.
They wage war against/on terrorism.
ðeɪ weɪdʒ wɔː əˈgεnst/ɒn ˈtεrəˌrɪzəm

2(ukazovat cestu ap.) guide, lead, (svěřence) coach

Vedli se za ruce.
They walked hand in hand., They walked holding hands.
ðeɪ wɔːkt hænd ɪn hændˌ ðeɪ wɔːkt ˈhəʊldɪŋ hændz
Vedla mě za ruku.
She led me by the hand.
ʃɪ lεd miː baɪ ðə hænd
Vedu ti hosta.
I'm bringing a guest.
aɪm brɪŋɪŋ ə gεst
Co tě k tomu vedlo?
What made you do it?, What induced you to do it?
wɒt meɪd juː dʊ ɪt?ˌ wɒt ɪnˈdjuːst juː tə dʊ ɪt?
Co tě k tomu vede? (úvaze ap.)
What makes you think so?, What gives you that idea?
wɒt meɪks juː θɪŋk səʊ?ˌ wɒt ˈgɪvz juː ðæt aɪˈdɪə?
Vedeme o dvě branky.
We are leading by two goals.
wiː ɑː liːdɪŋ baɪ tuː gəʊlz
Kdo to tady vede? (řídí)
Who is in charge here?
huː ɪz ɪn tʃɑːdʒ hɪə?
Vedete nadměrné velikosti?
Do you stock oversizes?, Do you carry oversizes?
dʊ juː stɒk ˈəʊvəˌsaɪzɪz?ˌ dʊ juː ˈkærɪ ˈəʊvəˌsaɪzɪz?