odvést

koho kam take sb swh, (z místnosti ap.) take sb away, (pozornost) co distract sth

Odvedu tě tam.
I'll take you there.
aɪl teɪk juː ðεə
Odveďte ho!
Take him away!
teɪk hɪm əˈweɪ!
Odvedl si mě stranou a...
He took me aside and...
hɪ tʊk miː əˈsaɪd ænd
Byl odveden policií.
He was led away by the police.
hɪ wɒz lεd əˈweɪ baɪ ðə pəˈliːs
Odvedlo to moji pozornost.
It distracted me/my attention.
ɪt dɪˈstræktɪd miː/maɪ əˈtεnʃən
Zkoušel odvést hovor jinam.
He tried to change the subject.
hɪ traɪd tə tʃeɪndʒ ðə ˈsʌbdʒɪkt
Odvedli jste dobrou práci.
You have done a good job.
juː hæv dʌn ə gʊd dʒɒb