podle

čeho according to, by sth, (na základě) on the basis of sth

Podle ...
In my opinion/As I see it/If you ask me...
ɪn maɪ əˈpɪnjən/əz aɪ siː ɪt/ɪf juː ɑːsk miː
Podle všeho...
Apparently..., To/By/From all appearances...
əˈpærəntlɪˌ tə/baɪ/frɒm ɔːl əˈpɪərənsɪz
Podle posledních zpráv...
According to the latest news...
əˈkɔːdɪŋ tə ðə ˈleɪtɪst njuːz
Podle neověřených zpráv...
Reportedly/Allegedly...
rɪˈpɔːtɪdlɪ/əˈlεdʒɪdlɪ
Všechno jde podle plánu.
Everything is going according to plan., Everything is going as planned.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ əˈkɔːdɪŋ tə plænˌ ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ əz ˈplænd
Podle mých výpočtů...
By my reckoning...
baɪ maɪ ˈrεkənɪŋ
Soudě podle jeho věku...
Judging by his age...
ˈdʒʌdʒɪŋ baɪ hɪz eɪdʒ
Podle mých hodinek je šest.
It is six by my watch.
ɪt ɪz sɪks baɪ maɪ wɒtʃ
To není zrovna podle mého gusta.
It's not my cup of tea/exactly to my liking.
ɪts nɒt maɪ kʌp əv tiː/ɪgˈzæktlɪ tə maɪ ˈlaɪkɪŋ
Byl pojmenován podle...
He was named after...
hɪ wɒz neɪmd ˈɑːftə
Roztřiď to podle velikosti.
Sort it according to size.
sɔːt ɪt əˈkɔːdɪŋ tə saɪz
Dosolte podle chuti.
Add salt to taste.
æd sɔːlt tə teɪst
Obléká se podle poslední módy.
She dresses in the latest fashion.
ʃɪ drεsɪz ɪn ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən
Měl by ses podle toho zařídit.
You should act accordingly.
juː ʃʊd ækt əˈkɔːdɪŋlɪ
film (natočený) podle skutečné události
a film based on a true story
ə fɪlm beɪst ɒn ə truː ˈstɔːrɪ
podle abecedy
in alphabetical order, alphabetically
ɪn ˌælfəˈbεtɪkl ˈɔːdəˌ ˌælfəˈbεtɪkəlɪ
podle očekávání
as expected
əz ɪkˈspεktɪd