jasný

clear, (světlý) bright, (evidentní) obvious

je to jasné?
Is it clear now?
ɪz ɪt klɪə naʊ?
Je zcela jasné, že...
It's quite obvious that...
ɪts kwaɪt ˈɒbvɪəs ðæt
Už mi to začíná být jasné.
I'm starting to get the picture.
aɪm stɑːtɪŋ tə gεt ðə ˈpɪktʃə
Ještě nemáme jasno ohledně...
We are still unclear about...
wiː ɑː stɪl ʌnˈklɪə əˈbaʊt
Tak aby bylo jasno.
Let's make one thing clear., Let's put the record straight.
lεts meɪk wʌn θɪŋ klɪəˌ lεts pʊt ðə ˈrεkɔːd streɪt
z čista jasna
out of the blue, all of a sudden
aʊt əv ðə bluːˌ ɔːl əv ə ˈsʌdn
za jasných dnů/nocí
on clear days/nights
ɒn klɪə deɪz/naɪts
Jasně!, Jasná zpráva! (souhlas)
Sure!, Sure thing!
ʃʊə!ˌ ʃʊə θɪŋ!
Byl jasně nejlepší.
He was by far the best.
hɪ wɒz baɪ fɑː ðə bεst
Vyjádři se jasně!
Express yourself clearly!
ɪkˈsprεs jɔːˈsεlf ˈklɪəlɪ!
Vyjádřil jsem se jasně?
Do I make myself clear?
dʊ aɪ meɪk maɪˈsεlf klɪə?
Dnes je úplně jasno. (obloha)
The sky is absolutely clear today.
ðə skaɪ ɪz ˌæbsəˈluːtlɪ klɪə təˈdeɪ