pozornost

1(soustředěnost) attention, (zaměření) focus

Věnujte pozornost tomuto...
Pay attention to this...
peɪ əˈtεnʃən tə ðɪs
Prosím o pozornost!
Can/May I have your attention, please?
kən/meɪ aɪ hæv jɔː əˈtεnʃənˌ pliːz?
Dnes zaměříme svoji pozornost na...
Today we will focus on...
təˈdeɪ wiː wɪl ˈfəʊkəs ɒn
To upoutalo moji pozornost.
It caught my attention.
ɪt kɔːt maɪ əˈtεnʃən
Snaží se odvést/rozptýlit naši pozornost.
He tries to distract our attention.
hɪ traɪz tə dɪˈstrækt aʊə əˈtεnʃən
Jsou ve středu pozornosti.
They are (in) the centre of attention., They are in the spotlight.
ðeɪ ɑː (ɪn) ðə ˈsεntə əv əˈtεnʃənˌ ðeɪ ɑː ɪn ðə ˈspɒtˌlaɪt
Přitahuje to pozornost médií.
It attracts the attention of the media.
ɪt əˈtrækts ðiː əˈtεnʃən əv ðə ˈmiːdɪə

2(dárek) present, gift, (drobná) little something

Tady je taková malá pozornost ode mě.
Here's a little something (from me).
hɪəz ə ˈlɪtl ˈsʌmθɪŋ (frɒm miː)