by, bych, byste

would, (doporučení) should, (mohl by...) could

Chtěl bych...
I would like (to)..., I'd like (to)...
aɪ wʊd laɪk (tə)ˌ aɪd laɪk (tə)
To bych nedělal.
I wouldn't do that.
aɪ ˈwʊdnt dʊ ðæt
Nejlepší by bylo jít tam hned.
It would be best to go there right now.
ɪt wʊd biː bεst tə gəʊ ðεə raɪt naʊ
Měl bys jít. (doporučení)
You should go.
juː ʃʊd gəʊ
Neměl by o tom vědět.
He shouldn't know about it.
hɪ ˈʃʊdnt nəʊ əˈbaʊt ɪt
Mohl by...
He could..., He might...
hɪ kʊdˌ hɪ maɪt
Mohl byste mi pomoct?
Could you help me?
kʊd juː hεlp miː?
Raději bych šel...
I would rather go...
aɪ wʊd ˈrɑːðə gəʊ
Šel bych...
I would go...
aɪ wʊd gəʊ
Raději byste měli počkat.
You'd better wait.
juːd ˈbεtə weɪt
Přišel bych, ale...
I would come but...
aɪ wʊd kʌm bət
To by bylo výborné.
That would be great.
ðæt wʊd biː greɪt
Hrozně nerad bych...
I would hate to..., I'd hate to...
aɪ wʊd heɪt təˌ aɪd heɪt tə
Nebylo by lepší počkat?
Wouldn't it be better to wait?
ˈwʊdnt ɪt biː ˈbεtə tə weɪt?
Co by se stalo, kdybych mu to řekl?
What would happen if I told him?
wɒt wʊd ˈhæpn ɪf aɪ təʊld hɪm?
Kdybych byl vámi/tebou, tak bych...
If I were you I would...
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd
Kdybyste náhodou potřeboval...
Should you need...
ʃʊd juː niːd
Kdybych to byl věděl, byl bych ti pomohl.
If I had known it I would have helped you.
ɪf aɪ hæd nəʊn ɪt aɪ wʊd hæv hεlpt juː