úkol

task, (domácí) homework, (školní zadání ap.) (school) assignment

Naším úkolem je/Máme za úkol najít...
It's our task to find...
ɪts aʊə tɑːsk tə faɪnd
Dala/Zadala mi (za) úkol udělat co.
She set/assigned me the task of doing sth.
ʃɪ sεt/əˈsaɪnd miː ðə tɑːsk
Splnil jsem svůj úkol.
I have fulfilled my task.
aɪ hæv fʊlˈfɪld maɪ tɑːsk
Je to úkol nad mé síly.
I'm unequal to the task/not up to the task.
aɪm ʌnˈiːkwəl tə ðə tɑːsk/nɒt ʌp tə ðə tɑːsk
Už sis udělal (domácí) úkoly?
Have you done your homework yet?
hæv juː dʌn jɔː ˈhəʊmˌwɜːk jεt?
Zadala jim spoustu domácích úkolů.
She assigned a lot of homework.
ʃɪ əˈsaɪnd ə lɒt əv ˈhəʊmˌwɜːk
Co bylo za domácí úkol?
What did we have for homework?
wɒt dɪd wiː hæv fə ˈhəʊmˌwɜːk?