podobný

čemu similar to sth, resembling sth, (vzájemně) alike to sth

Mají podobný vkus.
They have similar tastes.
ðeɪ hæv ˈsɪmɪlə teɪsts
To mu vůbec není podobné. (chování)
It isn't like him at all.
ɪt ˈɪznt laɪk hɪm æt ɔːl
To je mu podobné.
It's just like him.
ɪts dʒʌst laɪk hɪm
Je ti hodně podobný.
He looks very much like you.
hɪ lʊks ˈvεrɪ mʌtʃ laɪk juː
Jsou si s matkou velice podobné.
She and her mother are very much alike.
ʃɪ ænd hə ˈmʌðə ɑː ˈvεrɪ mʌtʃ əˈlaɪk
Podobné poznámky si nech pro sebe.
Keep such remarks to yourself.
kiːp sʌtʃ rɪˈmɑːks tə jɔːˈsεlf
Jsou si podobní jako vejce vejci.
They are like two peas (in a pod).
ðeɪ ɑː laɪk tuː piːz (ɪn ə pɒd)
... nebo něco podobného.
... or something of this/the sort.
... ɔː ˈsʌmθɪŋ əv ðɪs/ðə sɔːt
nic podobného
nothing like that
ˈnʌθɪŋ laɪk ðæt