pomoc

help, (v nouzi) aid, (výpomoc) assistance

Pomoc!
Help!
hεlp!
Volala o pomoc.
She cried for help.
ʃɪ ˈkraɪd fə hεlp
Poskytli mu první pomoc.
They gave him first aid.
ðeɪ geɪv hɪm fɜːst eɪd
Potravinová pomoc byla zaslána...
Food aid was sent to...
fuːd eɪd wɒz sεnt tə
Budeme potřebovat lékařskou pomoc.
We will need medical help/assistance.
wiː wɪl niːd ˈmεdɪkl hεlp/əˈsɪstəns
Zvládl to bez cizí pomoci.
He managed it without outside help., He managed it unaided.
hɪ ˈmænɪdʒd ɪt wɪˈðaʊt ˌaʊtˈsaɪd hεlpˌ hɪ ˈmænɪdʒd ɪt ʌnˈeɪdɪd
poskytnout pomoc komu
give/provide assistance to sb
gɪv/prəˈvaɪd əˈsɪstəns
za pomoci čeho, s pomocí čeho
by means of sth, using sth, with the use/the assistance of sth
baɪ miːnz əvˌ juːzɪŋˌ wɪθ ðə juːz/ðiː əˈsɪstəns