tak

1(takhle) this/that way, like this/that, (popsaným způsobem) so

Bude to tak lepší.
It'll be better this way.
ˈɪtl biː ˈbεtə ðɪs weɪ
Je to tak?
Is that so?, Is that right?
ɪz ðæt səʊ?ˌ ɪz ðæt raɪt?
Tak to nepůjde.
This is not the way., It won't go this way.
ðɪs ɪz nɒt ðə weɪˌ ɪt wəʊnt gəʊ ðɪs weɪ
Tak to prostě je.
That's the way it is.
ðæts ðə weɪ ɪt ɪz
Já to tak nevidím.
I don't see it that way.
aɪ dəʊnt siː ɪt ðæt weɪ
Já to tak nenechám.
I won't let it be/lie.
aɪ wəʊnt lεt ɪt biː/laɪ
Udělal to jen tak. (bez důvodu)
He did it for no reason at all.
hɪ dɪd ɪt fə nəʊ ˈriːzn æt ɔːl
To nebude jen tak.
It won't be easy.
ɪt wəʊnt biː ˈiːzɪ
Udělal by to tak jako tak.
He would do it anyway.
hɪ wʊd dʊ ɪt ˈεnɪˌweɪ
Bylo to jen tak tak.
That was close!, It was a close shave!
ðæt wɒz kləʊs!ˌ ɪt wɒz ə kləʊs ʃeɪv!
Zvládli jsme to jen tak tak.
We only just made it.
wiː ˈəʊnlɪ dʒʌst meɪd ɪt
Jen tak tak, že se nezabil.
He nearly killed himself., He came within an ace of being killed.
hɪ ˈnɪəlɪ kɪld hɪmˈsεlfˌ hɪ keɪm wɪˈðɪn ən eɪs əv ˈbiːɪŋ kɪld
Dobře mu tak.
That serves him right.
ðæt sɜːvz hɪm raɪt
Jen tak dál(e)!
Keep on like this., Keep it up.
kiːp ɒn laɪk ðɪsˌ kiːp ɪt ʌp
Tak pojďme!
So let's go., Let's go then.
səʊ lεts gəʊˌ lεts gəʊ ðεn
Tak co? (rozhodl ses?)
Well, then?
wεlˌ ðεn?
Tak dobře. (souhlas)
All right!, Okay., Fine.
ɔːl raɪt!ˌ ˌəʊˈkeɪˌ faɪn
Kdybych tak věděla...
If only I knew...
ɪf ˈəʊnlɪ aɪ njuː
Nebylo mu dobře, tak šel domů.
He didn't feel good so he went home.
hɪ ˈdɪdnt fiːl gʊd səʊ hɪ wεnt həʊm
Přeložil ho a tak se ho zbavil.
He transferred him and thus got rid of him.
hɪ trænsˈfɜːd hɪm ænd ðʌs gɒt rɪd əv hɪm
Jo tak! (chápu)
I see!, Now I get it!
aɪ siː!ˌ naʊ aɪ gεt ɪt!
No tak! (dělej ap.)
Come on!
kʌm ɒn!
No tak! (konejšení)
There, there., Come, come.
ðεəˌ ðεəˌ kʌmˌ kʌm
a tak dále
and so on, and so forth, etcetera
ænd səʊ ɒnˌ ænd səʊ fɔːθˌ ətˈsεtrə
jak muži, tak ženy
both men and women
bəʊθ mεn ænd ˈwɪmɪn

2(vyjadření míry ap.) so, (takový) such a, (hovor.) (takhle) that

Buď tak hodný a...
Please be so kind and...
pliːz biː səʊ kaɪnd ænd
Je tak chytrý.
He is so clever.
hɪ ɪz səʊ ˈklεvə
Není to tak snadný úkol.
It's not such an easy task.
ɪts nɒt sʌtʃ ən ˈiːzɪ tɑːsk
Tak dlouhou cestu nezvládne.
He won't make such a long journey.
hɪ wəʊnt meɪk sʌtʃ ə lɒŋ ˈdʒɜːnɪ
Tak moc?
That much?
ðæt mʌtʃ?

3(asi, skoro) about, (nějakých) some, (za slovem) or so

Je mu tak šestnáct.
He's about sixteen.
hiːz əˈbaʊt ˌsɪksˈtiːn
Trvá to tak čtyři hodiny.
It takes some four hours.
ɪt teɪks sʌm fɔː aʊəz