délka

čeho length of sth

Má to na délku asi tři metry.
It is about three meters in length.
ɪt ɪz əˈbaʊt θriː ˈmiːtəz ɪn lεŋθ
Přeložte list na délku. (podélně)
Fold the paper lengthwise.
fəʊld ðə ˈpeɪpə ˈlεŋθˌwaɪz
Uplaval jsem pár délek. (v bazénu)
I swam a few lengths.
aɪ swæm ə fjuː lεŋkθs
na délku (měřit ap.)
in length
ɪn lεŋθ
na délku (podélně)
lengthwise, lengthways
ˈlεŋθˌwaɪzˌ ˈlεŋθˌweɪz
zeměpisná délka
longitude
ˈlɒndʒɪˌtjuːd
... stupňů východní délky
... degrees east longitude
... dɪˈgriːz iːst ˈlɒndʒɪˌtjuːd
délková jednotka
unit of length
ˈjuːnɪt əv lεŋθ