zrovna

1(v té chvíli) just, (teď) just/right now, at the moment

Teď zrovna odešel.
He's just left.
hiːz dʒʌst lεft
Zrovna jsem ti volal, když...
I was just calling you, when...
aɪ wɒz dʒʌst ˈkɔːlɪŋ juːˌ wεn
Zrovna jsme byli na odchodu...
We were (just) about to leave...
wiː wɜː (dʒʌst) əˈbaʊt tə liːv
Zrovna tu není.
He isn't here right now.
hɪ ˈɪznt hɪə raɪt naʊ
Pracoval zrovna tak tvrdě jako...
He worked just as hard as...
hɪ wɜːkt dʒʌst əz hɑːd əz
zrovna když
just as ..., the moment (when) ...
dʒʌst əzˌ ðə ˈməʊmənt (wεn)
zrovna takový (stejný)
exactly the same
ɪgˈzæktlɪ ðə seɪm
zrovna tady
right here
raɪt hɪə
zrovna v tomhle domě
in this very house
ɪn ðɪs ˈvεrɪ haʊs

2(právě) just, (přesně) exactly, (velmi) very

Proč zrovna já?
Why just me?, Why me of all people?
waɪ dʒʌst miː?ˌ waɪ miː əv ɔːl ˈpiːpl?
Zrovna tohle mě zajímá.
This is what I'm interested in.
ðɪs ɪz wɒt aɪm ˈɪntrɪstɪd ɪn
Není to zrovna laciné.
It's not exactly cheap.
ɪts nɒt ɪgˈzæktlɪ tʃiːp
Nejsem zrovna dobrý řidič.
I'm not much of a driver.
aɪm nɒt mʌtʃ əv ə ˈdraɪvə
Nejsem zrovna hrdina.
I am not exactly/quite a hero.
aɪ əm nɒt ɪgˈzæktlɪ/kwaɪt ə ˈhɪərəʊ
(iron.) To zrovna!
Yeah, sure!, In a pig's eye!
jεəˌ ʃʊə!ˌ ɪn ə pɪgz aɪ!