překvapit

koho čím surprise sb by/with sth, take/catch sb by surprise, (udivit) astonish sb

Překvapíme ho!
Let's surprise him!, Let's spring a surprise on him!
lεts səˈpraɪz hɪm!ˌ lεts sprɪŋ ə səˈpraɪz ɒn hɪm!
Dost nepříjemně mě to překvapilo.
I was quite unpleasantly surprised by it.
aɪ wɒz kwaɪt ʌnˈplεzntlɪ səˈpraɪzd baɪ ɪt
To mě vůbec nepřekvapuje.
It doesn't surprise me at all., It comes as no surprise to me.
ɪt ˈdʌznt səˈpraɪz miː æt ɔːlˌ ɪt kʌmz əz nəʊ səˈpraɪz tə miː
Nechte se překvapit!
Wait for it!
weɪt fə ɪt!
Necháme se překvapit. (uvidíme)
We'll (wait and) see.
wiːl (weɪt ænd) siː
Na cestě domů nás překvapila bouřka.
On the way home we were overtaken by a storm.
ɒn ðə weɪ həʊm wiː wɜː ˌəʊvəˈteɪkən baɪ ə stɔːm
Vypadala překvapeně.
She looked surprised.
ʃɪ lʊkt səˈpraɪzd
To je ale (příjemné) překvapení!
What a (pleasant) surprise!
wɒt ə (ˈplεznt) səˈpraɪz!
k mému překvapení...
to my surprise...
tə maɪ səˈpraɪz