uvést

1(údaje ap.) state, (říct též) say, (udat důvody, příklad ap.) give

Uvedu příklad.
I'll give you an example.
aɪl gɪv juː ən ɪgˈzɑːmpl
Neuvedli žádné důvody...
They gave no reasons ...
ðeɪ geɪv nəʊ ˈriːznz
Uveďte své jméno a příjmení.
State your first name and surname., Indicate your first name and surname.
steɪt jɔː fɜːst neɪm ænd ˈsɜːˌneɪmˌ ˈɪndɪˌkeɪt jɔː fɜːst neɪm ænd ˈsɜːˌneɪm
výše uvedený...
the above (stated)/mentioned...
ðiː əˈbʌv (ˈsteɪtɪd)/ˈmεnʃənd

2(do jistého stavu) put, (novinku ap.) introduce, (hosta ap.) usher

Uvedl jsi mě do rozpaků.
You embarrassed me.
juː ɪmˈbærəst miː
Abych vás uvedl do obrazu...
To put/get you in the picture...
tə pʊt/gεt juː ɪn ðə ˈpɪktʃə
Uvedl nás dovnitř.
He showed us in.
hɪ ʃəʊd əs ɪn
Pořad uváděl/uvádí...
The program was/is hosted by...
ðə ˈprəʊgræm wɒz/ɪz həʊstɪd baɪ
Warner Bros. uvádí...
Warner Bros. presents...
wɔːnə ˈbrʌðəz ˈprεzənts
Brzy to bude uvedeno do provozu.
It will be put into operation soon.
ɪt wɪl biː pʊt ˈɪntə ˌɒpəˈreɪʃən suːn
uvést věci/to na pravou míru
put things right, put the record straight
pʊt θɪŋz raɪtˌ pʊt ðə ˈrεkɔːd streɪt
uvést do pořádku
correct, put sth in order, put sth right
kəˈrεktˌ pʊt ɪn ˈɔːdəˌ pʊt raɪt