nebo

or, (místo toho) alternatively

Ber, nebo nech být.
Take it or leave it.
teɪk ɪt ɔː liːv ɪt
Nebo bychom si mohli koupit ojeté auto.
Alternatively, we could buy a used car.
ɔːlˈtɜːnətɪvlɪˌ wiː kʊd baɪ ə juːzd kɑː
..., nebo bude zle!
... or else!
... ɔː εls!
Je to buď a nebo.
It's make or break., It's do or die.
ɪts meɪk ɔː breɪkˌ ɪts dʊ ɔː daɪ
buď... nebo...
either ... or ...
ˈaɪðə ... ɔː
dříve nebo později
sooner or later
ˈsuːnə ɔː ˈleɪtə
tak nebo tak (stejně)
anyway, either way
ˈεnɪˌweɪˌ ˈaɪðə weɪ
... nebo jak se vlastně jmenuje.
... or whatever his name is.
... ɔː wɒtˈεvə hɪz neɪm ɪz