zacházet

s kým/čím treat, handle sb/sth, deal with sb/sth

Zacházej s tím opatrně.
Handle it with care., Be careful with it.
ˈhændl ɪt wɪθ kεəˌ biː ˈkεəfəl wɪθ ɪt
Umíte zacházet s počítačem?
Can you use a computer?, Are you computer-literate?
kən juː juːz ə kəmˈpjuːtə?ˌ ɑː juː kəmˈpjuːtəˈlɪtərɪt?
Neumím zacházet se zbraní.
I don't know how to handle a weapon.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə ˈhændl ə ˈwεpən
Zachází s ní hrozně.
He treats her awfully., He treats her like dirt.
hɪ triːts hə ˈɔːfəlɪˌ hɪ triːts hə laɪk dɜːt
Zachází s nimi v rukavičkách.
He's handling them with kid gloves.
hiːz ˈhændlɪŋ ðəm wɪθ kɪd glʌvz
Nebudu zacházet do podrobností.
I won't enter into detail(s)., I won't go into detail(s)
aɪ wəʊnt ˈεntə ˈɪntə ˈdiːteɪl(εs)ˌ aɪ wəʊnt gəʊ ˈɪntə ˈdiːteɪl(εs)
Slunce (už) zachází. (zapadá)
The sun is setting.
ðə sʌn ɪz ˈsεtɪŋ