ohled

regard, respect, (uvážení) consideration

Bez ohledu na...
Regardless of..., Irrespective of...
rɪˈgɑːdlɪs əvˌ ˌɪrɪˈspεktɪv əv
Bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá...
No matter how long it lasts...
nəʊ ˈmætə haʊ lɒŋ ɪt lɑːsts
S ohledem na to, že...
Given the fact that..., Considering that...
ˈgɪvn ðə fækt ðætˌ kənˈsɪdərɪŋ ðæt
V mnoha ohledech/každém ohledu...
In many respects/every respect...
ɪn ˈmεnɪ rɪˈspεkts/ˈεvrɪ rɪˈspεkt
Měl bys brát ohled na... (vzít v potaz)
You should consider ..., You should take into consideration ...
juː ʃʊd kənˈsɪdəˌ juː ʃʊd teɪk ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃən
Měl bys brát ohled na... (respektovat)
You should respect...
juː ʃʊd rɪˈspεkt
Ohledy jdou stranou. (žádné mazlení)
The gloves are off.
ðə glʌvz ɑː ɒf