přijít

1(někam) come, (dorazit) arrive, (patřit dát) kam go swh

Kdy přijde?
When will he come?
wεn wɪl hɪ kʌm?
přišli?
Have they come (yet)?
hæv ðeɪ kʌm (jεt)?
Přijdu o trošku později.
I'll be a little late.
aɪl biː ə ˈlɪtl leɪt
Přijdu pozdě do školy.
I'll be late for school.
aɪl biː leɪt fə skuːl
Přijďte k nám na návštěvu.
Come to see us.
kʌm tə siː əs
Přijď tam včas.
Be there in/on time.
biː ðεə ɪn/ɒn taɪm
Přišel jsem za panem...
I'm here to see Mr...
aɪm hɪə tə siː ˈmɪstə
Kdy přijdu na řadu?
When is it my turn?
wεn ɪz ɪt maɪ tɜːn?
Počkej, až přijdeš na řadu.
Wait your turn!
weɪt jɔː tɜːn!
Něco mi do toho přišlo.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Přišel ti balík.
A parcel came in for you.
ə ˈpɑːsl keɪm ɪn fə juː
Přišel mi dopis.
I (have) received a letter.
aɪ (hæv) rɪˈsiːvd ə ˈlεtə
Přišlo na mě spaní.
I felt sleepy.
aɪ fεlt ˈsliːpɪ
Přišla na mě únava.
I got tired., I became tired.
aɪ gɒt ˈtaɪədˌ aɪ bɪˈkeɪm ˈtaɪəd
Když přišel k sobě... (k vědomí)
When he came to/(a)round...
wεn hɪ keɪm tə/(ə)raʊnd
To nepřichází v úvahu.
That is out of the question.
ðæt ɪz aʊt əv ðə ˈkwεstʃən
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
First come, first served.
fɜːst kʌmˌ fɜːst sɜːvd
Přijde na to. (záleží na tom)
It depends.
ɪt dɪˈpεndz
To mi přijde vhod.
It comes in handy.
ɪt kʌmz ɪn ˈhændɪ
... přišel do módy.
... came into fashion.
... keɪm ˈɪntə ˈfæʃən
Kam to přijde?
Where does this go?
wεə dʌz ðɪs gəʊ?
Přišel jsem na mizinu.
I went bankrupt., I went bust.
aɪ wεnt ˈbæŋkrʌptˌ aɪ wεnt bʌst
Přišla do jiného stavu.
She got/became pregnant.
ʃɪ gɒt/bɪˈkeɪm ˈprεgnənt

2(objevit, zjistit) na co find out, discover sth

Na něco přijdu.
I'll think of something.
aɪl θɪŋk əv ˈsʌmθɪŋ
Nemůžu na to přijít.
I can't figure it out.
aɪ kɑːnt ˈfɪgə ɪt aʊt
Jak jsi na to přišel? (proč si to myslíš)
What gave you that idea?, What makes you think so?
wɒt geɪv juː ðæt aɪˈdɪə?ˌ wɒt meɪks juː θɪŋk səʊ?
Jak jsi na to přišel? (zjistil)
How did you find out?
haʊ dɪd juː faɪnd aʊt?
Přijdeš na jiné myšlenky.
It will take your mind off things.
ɪt wɪl teɪk jɔː maɪnd ɒf θɪŋz
Přišel jsem tomu na chuť.
I developed a taste for it.
aɪ dɪˈvεləpt ə teɪst fɔː ɪt
Je tomu třeba přijít na chuť.
It is an acquired taste.
ɪt ɪz ən əˈkwaɪəd teɪst
Ať nepřijdeš k úrazu!
Don't get hurt!
dəʊnt gεt hɜːt!
Kdes k tomu přišel?
Where did you come by it?
wεə dɪd juː kʌm baɪ ɪt?
Přijde mi, že nic neví.
It seems to me that he knows nothing.
ɪt siːms tə miː ðæt hɪ nəʊz ˈnʌθɪŋ
Přišlo mi to divné.
I found it strange.
aɪ faʊnd ɪt streɪndʒ
Nemůžu tomu přijít na kloub.
I cannot get to the bottom of it.
aɪ kæˈnɒt gεt tə ðə ˈbɒtəm əv ɪt
Přišel k rozumu.
He came to his senses., He saw sense.
hɪ keɪm tə hɪz sεnsɪzˌ hɪ sɔː sεns
přijít k penězům
come into money
kʌm ˈɪntə ˈmʌnɪ

3(pozbýt) o co lose sth, (prošvihnout) miss (out on) sth

Přišel jsem o všechno.
I lost everything.
aɪ lɒst ˈεvrɪˌθɪŋ
Přišel o život v/při...
He lost his life in/while...
hɪ lɒst hɪz laɪf ɪn/waɪl
Přišel jsi o rozum?
Have you lost your mind?
hæv juː lɒst jɔː maɪnd?
O nic nepřijdeš.
You won't miss anything/out.
juː wəʊnt mɪs ˈεnɪˌθɪŋ/aʊt
O hodně jsi přišel. (zmeškal ap.)
You really missed out!, You missed a lot!
juː ˈrɪəlɪ mɪst aʊt!ˌ juː mɪst ə lɒt!

4(stát, o ceně) na kolik cost, (připadat) komu seem to sb

Na kolik to přijde?
How much will it cost?, (hovor.) What's the damage?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?ˌ wɒts ðə ˈdæmɪdʒ?
Přišlo to na deset babek.
It came to ten bucks.
ɪt keɪm tə tεn bʌks
To ti přijde draho!
It will cost you dear!
ɪt wɪl kɒst juː dɪə!
Přijde mi to divné.
It seems strange to me., I find it strange.
ɪt siːms streɪndʒ tə miːˌ aɪ faɪnd ɪt streɪndʒ
Přišlo mi to k smíchu.
I found it funny.
aɪ faʊnd ɪt ˈfʌnɪ