vzduch

air

Šel na vzduch.
He went out to get some fresh air.
hɪ wεnt aʊt tə gεt sʌm frεʃ εə
Vyhodili mu auto do vzduchu.
They blew up his car.
ðeɪ bluː ʌp hɪz kɑː
Tento virus se přenáší vzduchem.
This virus is airborne.
ðɪs ˈvaɪrəs ɪz ˈεəˌbɔːn
Vzduch je čistý. (nehrozí nebezpečí)
The coast is clear.
ðə kəʊst ɪz klɪə