cena

1(peněžní) price, (nutné náklady ap.) cost, (hodnota) value

Všechno je v ceně.
It is all-inclusive., It's all included in the price.
ɪt ɪz ɔːlɪnˈkluːsɪvˌ ɪts ɔːl ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs
Nápoje nejsou v ceně.
Drinks are extra.
drɪŋks ɑː ˈεkstrə
Dovolená v ceně 800 eur...
A holiday worth 800 euros...
ə ˈhɒlɪˌdeɪ wɜːθ eɪtˈhʌndrəd ˈjʊərəʊz
Uděláme to za každou cenu.
We'll do it at any cost/all costs.
wiːl dʊ ɪt æt ˈεnɪ kɒst/ɔːl kɒsts
za žádnou cenu (v žádném případě)
on no account, by no means
ɒn nəʊ əˈkaʊntˌ baɪ nəʊ miːnz
za rozumné/přijatelné ceny
at reasonable/affordable prices
æt ˈriːzənəbl/əˈfɔːdəbl praɪsɪz
... (nabízený) za příznivou cenu
keenly priced...
ˈkiːnlɪ praɪst
stoupat/stoupnout v ceně
rise/gain/go up in value
raɪz/geɪn/gəʊ ʌp ɪn ˈvæljuː
cenově dostupný
affordable
əˈfɔːdəbl

2(smysl) point

To nemá cenu. (je to zbytečné)
It is pointless., There is no point in it.
ɪt ɪz ˈpɔɪntlɪsˌ ðεə ɪz nəʊ pɔɪnt ɪn ɪt
Má to (vůbec) cenu?
Is there any point in it?, Is it worth it?
ɪz ðεə ˈεnɪ pɔɪnt ɪn ɪt?ˌ ɪz ɪt wɜːθ ɪt?
Nemá cenu se o to snažit.
It's no use trying it.
ɪts nəʊ juːs ˈtraɪɪŋ ɪt

3(odměna) prize, (ocenění) award

Vyhrála první cenu. (v soutěži)
She won/took the first prize.
ʃɪ wɒn/tʊk ðə fɜːst praɪz
Film získal první cenu...
The film was awarded first prize ...
ðə fɪlm wɒz əˈwɔːdɪd fɜːst praɪz
Dostal/Obdržel cenu za...
He was awarded a prize for...
hɪ wɒz əˈwɔːdɪd ə praɪz fə
Nobelova cena za literaturu
the Nobel Prize for Literature
ðə nəʊˈbεl praɪz fə ˈlɪtərɪtʃə