přeskočit

co jump/leap over, (vynechat) skip (over), leave out sth

Přeskočil potok.
He jumped over the creek.
hɪ dʒʌmpt ˈəʊvə ðə kriːk
Přeskočíme pár stránek.
We'll skip a few pages.
wiːl skɪp ə fjuː peɪdʒɪz
Přeskočili jsme někoho? (vynechali)
Have we left anyone out?
hæv wiː lεft ˈεnɪˌwʌn aʊt?
To CD přeskakuje.
The CD skips.
ðə ˌsiːˈdiː skɪps
Přeskočila mezi nimi jiskra.
They hit it off immediately.
ðeɪ hɪt ɪt ɒf ɪˈmiːdɪətlɪ
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
Don't count your chickens before they're hatched.
dəʊnt kaʊnt jɔː ˈtʃɪkɪnz bɪˈfɔː ðεə hætʃt
komu přeskočilo
sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/bonkers
hæz gɒn ˈkreɪzɪˌ lɒst hɪz/hə ˈmɑːblzˌ wεnt nʌts/bəˈnɑːnəz/ˈbɒŋkəz
Přeskočilo ti?
Are you nuts?, Are you out of your mind?
ɑː juː nʌts?ˌ ɑː juː aʊt əv jɔː maɪnd?