vyvinout (se), vyvíjet (se)

co develop, (evolučně) evolve from sth into sth, (nátlak ap.) exert

Vyvinuli nový lék na...
They developed a new drug for...
ðeɪ dɪˈvεləpt ə njuː drʌg fə
Jsou vyvíjeny nové technologie...
New technologies are being developed...
njuː tεkˈnɒlədʒɪz ɑː ˈbiːɪŋ dɪˈvεləpt
Auto vyvine rychlost až 300 km/h.
The car can reach a top speed of 300 km/h.
ðə kɑː kən riːtʃ ə tɒp spiːd əv θriːˈhʌndrəd ˈkɪləˌmiːtəz pə ˈaʊə
Vyvineme veškeré úsilí...
We'll make every effort to...
wiːl meɪk ˈεvrɪ ˈεfət tə
Člověk se vyvinul z opice.
Man evolved from apes.
mæn ɪˈvɒlvd frɒm eɪps
Vyvinul se z toho silný vztah.
It developed into a strong relationship.
ɪt dɪˈvεləpt ˈɪntə ə strɒŋ rɪˈleɪʃənʃɪp
Jak se to vyvíjí? (jak to jde)
How is it progressing?
haʊ ɪz ɪt prəˈgrεsɪŋ?
Vyvíjejí na ně nátlak.
They put pressure on them.
ðeɪ pʊt ˈprεʃə ɒn ðəm