domluvit (se)

1(dojednat) co arrange sth, (dohodnout) co s kým agree with sb on sth

Domluveno!
It's a deal!, Agreed.
ɪts ə diːl!ˌ əˈgriːd
Domluvil jsem si schůzku s...
I made an appointment with..., I arranged an appointment with...
aɪ meɪd ən əˈpɔɪntmənt wɪθˌ aɪ əˈreɪndʒd ən əˈpɔɪntmənt wɪθ
Domluvili jsme se na středu. (sraz)
We arranged to meet on Wednesday.
wiː əˈreɪndʒd tə miːt ɒn ˈwεnzdeɪ
Domluvíme se na příští středu?
Shall we meet next Wednesday?
ʃæl wiː miːt nεkst ˈwεnzdeɪ?
Už je to domluvené.
It's been arranged.
ɪts bɪn əˈreɪndʒd
Nedomluvím se.
I can't make myself understood.
aɪ kɑːnt meɪk maɪˈsεlf ˌʌndəˈstʊd
Domluvíš se anglicky?
Can you make yourself understood in English?
kən juː meɪk jɔːˈsεlf ˌʌndəˈstʊd ɪn ˈɪŋglɪʃ?
Domluví se plynně francouzsky.
He speaks fluent French.
hɪ spiːks ˈfluːənt frεntʃ
Domlouvají se rusky.
They communicate in Russian.
ðeɪ kəˈmjuːnɪˌkeɪt ɪn ˈrʌʃən
po předchozí domluvě
by prior arrangement
baɪ ˈpraɪə əˈreɪndʒmənt

2(dokončit řeč) finish (speaking), (vyčinit ap.) komu give sb a talking to

Ještě jsem nedomluvil!
I haven't finished yet!
aɪ ˈhævnt ˈfɪnɪʃt jεt!
Nechte mě prosím domluvit.
Please, let me finish.
pliːzˌ lεt miː ˈfɪnɪʃ
Pořádně jsem mu domluvil. (vyčinil)
I gave him a good talking to.
aɪ geɪv hɪm ə gʊd tɔːkɪŋ tə
Zkusím mu domluvit.
I'll try to talk some sense into him.
aɪl traɪ tə tɔːk sʌm sεns ˈɪntə hɪm