přednost

(klad) asset, (priorita) priority, (v jízdě) right of way

To má přednost před...
That takes precedence over..., That takes priority over...
ðæt teɪks ˈprεsɪdəns ˈəʊvəˌ ðæt teɪks praɪˈɒrɪtɪ ˈəʊvə
Rodina má vždycky přednost.
Family always comes first.
ˈfæmɪlɪ ˈɔːlweɪz kʌmz fɜːst
Dávám přednost... před...
I prefer... to..., I give preference to ... over...
aɪ prɪˈfɜː... təˌ aɪ gɪv ˈprεfərəns tə ... ˈəʊvə
Dal bych přednost něčemu...
I would prefer something...
aɪ wʊd prɪˈfɜː ˈsʌmθɪŋ
Dej přednost v jízdě! (značka)
(BrE) Give way, (AmE) Yield
gɪv weɪˌ jiːld
Kdo měl přednost (v jízdě)?
Who had (the) right of way?
huː hæd (ðə) raɪt əv weɪ?
Jeho největší přednost je píle.
His main asset is diligence., His best quality is diligence.
hɪz meɪn ˈæsεt ɪz ˈdɪlɪdʒənsˌ hɪz bεst ˈkwɒlɪtɪ ɪz ˈdɪlɪdʒəns