cítit

co feel, (instinktivně ap.) sense, (čichem) smell sth

být cítit čím
smell of sth
smεl
Cítíš to? (pach)
Can you smell it?
kən juː smεl ɪt?
Je to cítit po doutnících.
It smells of cigars.
ɪt smεlz əv sɪˈgɑːz
Je z něj cítit alkohol.
He smells of alcohol., His breath smells of alcohol.
hɪ smεlz əv ˈælkəˌhɒlˌ hɪz brεθ smεlz əv ˈælkəˌhɒl
Bylo to cítit na 100 metrů.
You could smell it (from) 100 metres away.
juː kʊd smεl ɪt (frɒm) wʌnˈhʌndrəd ˈmiːtəz əˈweɪ
Bylo cítit, že se bojí.
You could feel he was afraid.
juː kʊd fiːl hɪ wɒz əˈfreɪd
Cítili jsme otřesy.
We felt the vibrations.
wiː fεlt ðə vaɪˈbreɪʃənz
V omáčce je cítit chilli.
You can taste chilli in the sauce.
juː kən teɪst ˈtʃɪlɪ ɪn ðə sɔːs
Co k ní cítíš?
What are your feelings for her?, What do you feel for her?
wɒt ɑː jɔː ˈfiːlɪŋz fə hə?ˌ wɒt dʊ juː fiːl fə hə?
Cítím s vámi.
I sympathize with you.
aɪ ˈsɪmpəˌθaɪz wɪθ juː
Nemůže mě ani cítit. (nesnáší mě)
He hates my guts., He can't stand me.
hɪ heɪts maɪ gʌtsˌ hɪ kɑːnt stænd miː