náhodou

by chance, (nedopatřením) by accident, accidentally

Potkali jsme se náhodou.
We met by chance.
wiː mεt baɪ tʃɑːns
Náhodou tam zrovna byl.
He happened to be there.
hɪ ˈhæpnd tə biː ðεə
Nemáte/Nevíte náhodou...?
Do you happen to have/know...?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv/nəʊ?
Kdyby sis to náhodou rozmyslel...
Should you change your mind...
ʃʊd juː tʃeɪndʒ jɔː maɪnd
Kdyby náhodou mělo pršet. (kdyby snad)
If by any chance it rains.
ɪf baɪ ˈεnɪ tʃɑːns ɪt reɪnz
Necháme otevřené dveře. Kdyby náhodou. (pro případ)
We'll leave the door open. Just in case.
wiːl liːv ðə dɔː ˈəʊpn dʒʌst ɪn keɪs
(Tak to) Ani náhodou!
No way!, No chance!, Not a chance!
nəʊ weɪ!ˌ nəʊ tʃɑːns!ˌ nɒt ə tʃɑːns!
čirou/čistě náhodou
by pure chance/accident, by sheer chance/fluke
baɪ pjʊə tʃɑːns/ˈæksɪdəntˌ baɪ ʃɪə tʃɑːns/fluːk
šťastnou náhodou
by lucky chance
baɪ ˈlʌkɪ tʃɑːns
nešťastnou náhodou
by mischance, by accident
baɪ mɪsˈtʃɑːnsˌ baɪ ˈæksɪdənt