do

1(dovnitř ap.) čeho in(to), (též směrem) to sth

Dej to do tašky/ledničky.
Put it in the bag/fridge.
pʊt ɪt ɪn ðə bæg/frɪdʒ
Půjdu do postele.
I will go to bed.
aɪ wɪl gəʊ tə bεd
Šla do školy.
She went to school.
ʃɪ wεnt tə skuːl
A co takhle jít do divadla?
How about going to the theatre?
haʊ əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈθɪətə?
Spadla do vody.
She fell into (the) water.
ʃɪ fεl ˈɪntə (ðə) ˈwɔːtə
Jedeme do města na nákupy.
We are going shopping downtown.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ ˈʃɒpɪŋ ˈdaʊnˈtaʊn
Odjel do Moskvy.
He left for Moscow.
hɪ lεft fə ˈmɒskəʊ
Dorazil jsem do New Yorku.
I arrived in New York.
aɪ əˈraɪvd ɪn njuː jɔːk
Zítra jedeme do Norska/Portugalska/Nizozemí.
We are going to Norway/Portugal/the Netherlands tomorrow.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə ˈnɔːˌweɪ/ˈpɔːtjʊgl/ðə ˈnεðələndz təˈmɒrəʊ
Často jezdím do zahraničí.
I often travel abroad.
aɪ ˈɒftn ˈtrævl əˈbrɔːd
Píchla se do prstu.
She pricked her finger.
ʃɪ prɪkt hə ˈfɪŋgə
Byl střelen do hlavy.
He was shot in the head.
hɪ wɒz ʃɒt ɪn ðə hεd
Musí se to přeložit do arabštiny.
It must be translated into Arabic.
ɪt mʌst biː trænsˈleɪtɪd ˈɪntə ˈærəbɪk
Zamiloval jsem se do ní.
I fell in love with her.
aɪ fεl ɪn lʌv wɪθ hə
Jsem do ní blázen.
I'm mad about her., I'm crazy about her.
aɪm mæd əˈbaʊt həˌ aɪm ˈkreɪzɪ əˈbaʊt hə
Do toho ti nic není.
That's none of your business.
ðæts nʌn əv jɔː ˈbɪznɪs
Nepleť se do toho!
Stay out of this/it!
steɪ aʊt əv ðɪs/ɪt!
Nejde mi to do hlavy.
I can't get/wrap my head around it.
aɪ kɑːnt gεt/ræp maɪ hεd əˈraʊnd ɪt
Vzala si do hlavy, že ho políbí.
She took it into her head to kiss him.
ʃɪ tʊk ɪt ˈɪntə hə hεd tə kɪs hɪm
Má něco do sebe.
She has/There is something about her.
ʃɪ hæz/ðεə ɪz ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt hə
Co to do tebe vjelo?
What's got into you?, What's come over you?
wɒts gɒt ˈɪntə juː?ˌ wɒts kʌm ˈəʊvə juː?
To bych do něj nikdy neřekl.
I never thought that of him.
aɪ ˈnεvə θɔːt ðæt əv hɪm
Není mi zrovna do řeči.
I don't feel like talking right now.
aɪ dəʊnt fiːl laɪk tɔːkɪŋ raɪt naʊ
Nebylo mi do smíchu.
I didn't feel like laughing.
aɪ ˈdɪdnt fiːl laɪk lɑːfɪŋ
Tleskejte do rytmu.
Clap the beat.
klæp ðə biːt
Do toho! (povzbuzování)
Go, Go, Go!, Let's go!
gəʊˌ gəʊˌ gəʊ!ˌ lεts gəʊ!
(vulg.) Do prdele/hajzlu!
Shit!, Fuck!
ʃɪt!ˌ fʌk!
(vulg.) Jdi do prdele! (nadávka)
Fuck you!
fʌk juː!
Do třetice všeho dobrého.
Third time lucky.
θɜːd taɪm ˈlʌkɪ

2(až po) up to, (časově) till, until, (k danému termínu) by, (před uplynutím) within

Počkej až do konce.
Wait till the end.
weɪt tɪl ðiː εnd
Do dnešního dne...
To this day...
tə ðɪs deɪ
Počítám do pěti a...
I count to five and...
aɪ kaʊnt tə faɪv ænd
Počkej do pěti.
Wait till five.
weɪt tɪl faɪv
Budete to mít do pondělka. (dodané ap.)
You'll have it by Monday.
juːl hæv ɪt baɪ ˈmʌndeɪ
Bude to hotovo do pěti dní.
It will be done within five days.
ɪt wɪl biː dʌn wɪˈðɪn faɪv deɪz
Najedl jsem se do sytosti.
I've eaten my fill.
aɪv ˈiːtn maɪ fɪl
Svlékl se do naha.
He stripped naked.
hɪ ˈstrɪpt ˈneɪkɪd
Ostříhala se do hola.
She shaved her head (clean).
ʃɪ ʃeɪvd hə hεd (kliːn)
Byl ostříhaný do hola.
His head was shaved.
hɪz hεd wɒz ʃeɪvd
od rána do večera
from morning to evening
frɒm ˈmɔːnɪŋ tə ˈiːvnɪŋ
do nejmenšího detailu
(down) to the least detail
(daʊn) tə ðə liːst ˈdiːteɪl
všichni do jednoho
every single one (of them), each and every one
ˈεvrɪ ˈsɪŋgl wʌn (əv ðəm)ˌ iːtʃ ænd ˈεvrɪ wʌn
do hloubky (rozebrat ap.)
in depth
ɪn dεpθ