místo1

1place, spot, (prostor) space, room, (k sezení též) seat

Je to místo volné?
Is this seat free?
ɪz ðɪs siːt friː?
Zasednul jste mi místo.
You have taken my seat.
juː hæv ˈteɪkən maɪ siːt
na tvém místě bych...
If I were you I would...
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd
Jsme na místě. (u cíle)
Here we are.
hɪə wiː ɑː
jsem na místě. (dorazil jsem)
I've arrived., I've reached my destination.
aɪv əˈraɪvdˌ aɪv riːtʃt maɪ ˌdεstɪˈneɪʃən
Vaše místo narození, prosím.
Your place of birth, please.
jɔː pleɪs əv bɜːθˌ pliːz
Bezpečnost je na prvním místě.
Security comes first.
sɪˈkjʊərɪtɪ kʌmz fɜːst
Jeho místo zaujme... (nástupce)
His place will be taken by...
hɪz pleɪs wɪl biː ˈteɪkən baɪ
Potřebujeme více místa.
We need more space., We need more room.
wiː niːd mɔː speɪsˌ wiː niːd mɔː ruːm
Není tu dost místa.
There's not enough space/room here.
ðεəz nɒt ɪˈnʌf speɪs/ruːm hɪə
Vaše obavy nejsou na místě.
Your concern is misplaced.
jɔː kənˈsɜːn ɪz ˌmɪsˈpleɪst
Opatrnost je na místě.
It's advisable to be cautious.
ɪts ədˈvaɪzəbl tə biː ˈkɔːʃəs
místo určení (poštovní zásilky ap.)
(place of) destination
(pleɪs əv) ˌdεstɪˈneɪʃən
na místě (okamžitě)
on the spot, right away
ɒn ðə spɒtˌ raɪt əˈweɪ
přímo na/v místě (prováděný)
on-site
ɒnsaɪt

2(zaměstnání) job, post, position

Přišel o místo.
He lost his job.
hɪ lɒst hɪz dʒɒb
Je teď bez místa.
He is jobless/unemployed.
hɪ ɪz ˈdʒɒblɪs/ˌʌnɪmˈplɔɪd
Je to člověk na svém místě.
He's the right man for the job.
hiːz ðə raɪt mæn fə ðə dʒɒb
volná místa (pracovní)
job vacancies, job openings
dʒɒb ˈveɪkənsɪzˌ dʒɒb ˈəʊpənɪŋz
teplé místečko
cushy/soft job
ˈkʊʃɪ/sɒft dʒɒb