povídat, povědět

komu co, komu o čem tell sb (about) sth, (vyprávět) narrate sth, (mluvit) talk

Něco vám povím...
Let me tell you something...
lεt miː tεl juː ˈsʌmθɪŋ
Povězte mi o tom víc.
Tell me more about it.
tεl miː mɔː əˈbaʊt ɪt
Nepovídej! (Vážně?)
You don't say!, Really!, Come on (now)!
juː dəʊnt seɪ!ˌ ˈrɪəlɪ!ˌ kʌm ɒn (naʊ)!
Co to povídáš?
What are you talking about?
wɒt ɑː juː tɔːkɪŋ əˈbaʊt?
Povídá se, že... (říká se)
People say..., Word has it..., It is said..., It is rumoured...
ˈpiːpl seɪˌ wɜːd hæz ɪtˌ ɪt ɪz sεdˌ ɪt ɪz ˈruːməd
No to mi povídej! (já vím nejlépe)
You're telling me!
jʊə ˈtεlɪŋ miː!
A ona (mi) povídá...
And she says (to me)..., And she goes...
ænd ʃɪ sεz (tə miː)ˌ ænd ʃɪ gəʊz
Tak povídej, jsem jedno (velké) ucho!
Fire away, I'm all ears!
faɪə əˈweɪˌ aɪm ɔːl ɪəz!
Pověděl to na mě. (požaloval)
(hovor.) He told on me.
hɪ təʊld ɒn miː
Jedna paní povídala. (nevěřím)
Don't believe everything people say.
dəʊnt bɪˈliːv ˈεvrɪˌθɪŋ ˈpiːpl seɪ
To je na dlouhé povídání.
It's a long story.
ɪts ə lɒŋ ˈstɔːrɪ
O čem jste si povídali?
What did you talk about?
wɒt dɪd juː tɔːk əˈbaʊt?
Nemám chuť si povídat.
I don't feel like talking.
aɪ dəʊnt fiːl laɪk tɔːkɪŋ