dotknout se

koho/čeho touch sb/sth, (prsty) finger sth, (ublížit) koho hurt

Ani jsem se toho nedotkl!
I didn't (even) touch it!
aɪ ˈdɪdnt (ˈiːvn) tʌtʃ ɪt!
Doufám, že jsem se vás nedotkl.
I hope I didn't offend you.
aɪ həʊp aɪ ˈdɪdnt əˈfεnd juː
Dotkl jsem se jejích citů.
I hurt her feelings.
aɪ hɜːt hə ˈfiːlɪŋz
Dotkla se několika kontroverzních témat.
She touched (up)on several controversial subjects.
ʃɪ tʌtʃt (ʌp)ɒn ˈsεvrəl ˌkɒntrəˈvɜːʃəl ˈsʌbdʒɪkts
Nedotýkat se!
Do not touch!
dʊ nɒt tʌtʃ!
Nedotýkej se mě!
Don't touch me!
dəʊnt tʌtʃ miː!
To se v jistém smyslu dotýká nás všech.
This in a sense touches all of us.
ðɪs ɪn ə sεns tʌtʃɪz ɔːl əv əs