líbit

dát/nechat si líbit co
tolerate sth, bear sth
ˈtɒləˌreɪtˌ bεə
To si nenechám líbit.
I won't tolerate this.
aɪ wəʊnt ˈtɒləˌreɪt ðɪs
Nechá si všechno líbit.
He lets people walk all over him.
hɪ lεts ˈpiːpl wɔːk ɔːl ˈəʊvə hɪm
To si dám líbit!
I could get used to that!, I like that!
aɪ kʊd gεt juːzd tə ðæt!ˌ aɪ laɪk ðæt!
To bych si dal líbit.
I could get used to it.
aɪ kʊd gεt juːzd tə ɪt