věnovat

co komu/čemu dedicate, (zasvětit ap.) devote sth to sb/sth, (darovat) donate

Věnujte tomu pozornost.
Pay attention to it., Pay heed to it.
peɪ əˈtεnʃən tə ɪtˌ peɪ hiːd tə ɪt
Věnujte mi prosím pozornost!
Can/May I have your attention, please?
kən/meɪ aɪ hæv jɔː əˈtεnʃənˌ pliːz?
Nevěnuje tomu pozornost.
He pays no attention to that.
hɪ peɪz nəʊ əˈtεnʃən tə ðæt
Věnuje veškerou energii sportu.
He devotes all his energies to sport.
hɪ dɪˈvəʊts ɔːl hɪz ˈεnədʒɪz tə spɔːt
Knížka je věnována dětem. (určena pro děti)
The book is meant for children.
ðə bʊk ɪz mεnt fə ˈtʃɪldrən